Our Blog

Particular unaffected projection sentiments no my. Music marry as at cause party worth weeks. Saw how marianne graceful dissuade new outlived prospect followed. Uneasy no settle whence nature narrow in afraid.
2021-06-19
การล้างค่าใน"บราวเซอร์แคช"

Browser (Chrome / Firefox / Safari / Other...) ต่างก็มีการเก็บ ข้อมูลการใช้งานเดิมไว้ในเครื่องที่เราใช้งาน จะมีการเก็บรายละเอียดไว้ในรูปแบบแคช (cache) เพื่อให้การแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับผู้พัฒนา หรือผู้ใช้งานในการสร้างเว็บ หรือ Web Builder , WordPress , SAAS user อาจจะมีบางครั้งที่ Server มีการปรับปรุง แต่ Browser ที่เราใช้งานอยู่กลับไม่ทำงาน ซึ่งมีความเป็นไปได้(สูง) ว่า cache ที่เครื่องที่เราใช้งานอยู่จำ file เก่าบางไฟล์ (file) ไว้ในเครื่องในขณะ server ต้นทางมีการปรับปรุงหรือ update เรียบร้อย แล้วทำให้การทำงานไม่สอดคล้องกัน เช่น login ไม่ได้ , ไม่สามารถ update ได้ หรือเข้าไปในบางเมนู ไม่ได้ คำแนะนำแรกๆ ที่ควรจะทำเพื่อคือการล้างแคช (clear cache) […]

Read More